PSK Union Praha B : TJ Astra ZM

PSK Union Praha D : TJ Astra ZM C

PSK Union Praha C : TJ Astra ZM B

PSK Union Praha D : Sokol Kobylisy D

PSK Union Praha D : VSK ČVUT Praha B